fbpx

Donatievoorwaarden

In deze Donatievoorwaarden wordt uitgelegd hoe STICHTING WERELDVERBETERAARS omgaat met de donaties van afnemers van digitale vuurwerkpakketten en donaties anderszins die via onze Websites verricht worden.

Deze Donatievoorwaarden zijn van STICHTING WERELDVERBETERAARS, gevestigd en zaakdoende aan de Mart Smeetslaan 1 eerste verdieping in (1217 ZE) Hilversum (KvK-nummer: 81183666), hierna “STICHTING WERELDVERBETERAARS”.

De afnemer van een digitaal vuurwerkpakket en andere donateurs die via de Websites van STICHTING WERELDVERBETERAARS een digitaal vuurwerkpakket afnemen of op een andere manier een donatie verrichten worden hierna in deze Donatievoorwaarden gezamenlijk “de Gebruiker” of “jij” genoemd.

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van de Websites donaties wenst te verrichten, bijvoorbeeld in de vorm van het afnemen van een digitaal vuurwerkpakket.
Donatie: een financiële transactie in de vorm van een door de donateur via de Websites geschonken geldbedrag ten behoeve van de bij STICHTING WERELDVERBETERAARS aangesloten goede doelen, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Donateur STICHTING WERELDVERBETERAARS waarbij een Donatie wordt gedaan ten behoeve van de aangesloten goede doelen, bijvoorbeeld in de vorm van het afnemen van een digitaal vuurwerkpakket.
Websites: een of meerdere websites in beheer van STICHTING WERELDVERBETERAARS in relatie tot haar activiteiten, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media kanalen, waaronder de website knalgoedvuurwerk.nu.

Toepasselijkheid

1.1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle Overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities.

1.2. Voor het gebruik van de Websites in de vorm van het doen van een Donatie op basis van een Overeenkomst, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Algemeen

2. 1. STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt het mogelijk om via de Websites donaties te verrichten die naar evenredigheid ten goede komen aan de bij haar aangesloten goede doelen. Een Donatie heeft daarmee automatisch betrekking op meerdere goede doelen tegelijk.

Rechten en plichten STICHTING WERELDVERBETERAARS

3.1. STICHTING WERELDVERBETERAARS draagt ervoor zorg, dat Donaties die via de Websites gedaan zijn op correcte wijze terecht komen bij de bij haar aangesloten goede doelen.

3.2. STICHTING WERELDVERBETERAARS mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen en haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

3.3. De uitvoering van de uit de Donatie voortvloeiende financiële transactie vindt plaats door middel van een zogeheten Payment Service Provider (PSP). Het gaat hierbij om een betaaldienstverleners die STICHTING WERELDVERBETERAARS een geautomatiseerde en veilige betalingsomgeving aanbieden, waarbij Donaties onder hun supervisie worden geïnd en ten behoeve van de aangesloten goede doelen worden doorgegeven aan STICHTING WERELDVERBETERAARS.

Rechten en plichten Donateur

4.1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet. Het is minderjarigen niet toegestaan zonder toestemming van hun ouders of voogden een Donatie te doen of Overeenkomst te sluiten.

4.2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan STICHTING WERELDVERBETERAARS verschafte informatie en gegevens.

4.3. Donateur verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Donaties

5.1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie en strekken ten gunste van de bij STICHTING WERELDVERBETERAARS aangesloten goede doelen.

5.2. Om een Donatie te kunnen doen, dient Donateur op de Websites zelfstandig alle stappen van het donatie- en betalingsproces succesvol te doorlopen.

5.3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de Donatie.

5.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS rekent geen kosten voor het faciliteren van de Donaties.

5.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de bankrekening van de Donateur worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

5.6. Donaties zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden doorbetaald aan de bij STICHTING WERELDVERBETERAARS aangesloten goede doelen.

Websites

6.1. STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft de inhoud van de Websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Websites kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

6.2. De Websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites of platforms van derden bevatten. Wanneer STICHTING WERELDVERBETERAARS links naar informatie van de goede doelen aanbiedt, betekent dit niet dat STICHTING WERELDVERBETERAARS deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of platforms. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

6.3. Gebruikers van de Websites kunnen in het voorkomende geval zelf de inhoud plaatsen op de Websites en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal STICHTING WERELDVERBETERAARS klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.

6.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. STICHTING WERELDVERBETERAARS treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

6.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS streeft ernaar om de Websites doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. STICHTING WERELDVERBETERAARS is gerechtigd de Websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Websites zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens STICHTING WERELDVERBETERAARS ontstaat.

6.6. Het is de Donateur in het voorkomende geval niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot een besloten deel van de Websites aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van een besloten deel van de Websites aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

6.7. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Websites. Het gebruik van de Websites is geheel voor eigen risico van de Donateur. STICHTING WERELDVERBETERAARS garandeert aldus niet dat (de inhoud van) haar Websites te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Websites ononderbroken zullen werken, vrij zal zijn van virussen, trojan horses en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

7.1. Op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van STICHTING WERELDVERBETERAARS van toepassing.

7.2. STICHTING WERELDVERBETERAARS respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan haar verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt

7.3. Op de Websites kunnen in het voorkomende geval systemen zijn opgenomen van derden die niet aan STICHTING WERELDVERBETERAARS toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt STICHTING WERELDVERBETERAARS geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.

7.4. Op de Websites wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Donateur doen.

7.5. De gegevens die de Donateur op de Websites invoert tijdens de Donatie, worden door STICHTING WERELDVERBETERAARS verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld social media platforms).

7.6. De persoonsgegevens van de Donateur worden door STICHTING WERELDVERBETERAARS verwerkt om:
a) de uitvoering van de Donatie via de Websites goed te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker of Donateur wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van de goede doelen, diensten van STICHTING WERELDVERBETERAARS en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Gebruiker of Donateur zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van STICHTING WERELDVERBETERAARS in welke vorm dan ook;
d) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) de Websites te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor STICHTING WERELDVERBETERAARS gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Donateur.

Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS jegens de Donateur, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via de Websites gedoneerde bedrag, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van STICHTING WERELDVERBETERAARS.

8.2. De aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

8.3. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS beperkt tot de directe schade van de Donateur.

8.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Websites en/of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de goede doelen tot gevolg hebben.

8.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Donateur jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden. De Donateur zal STICHTING WERELDVERBETERAARS ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Websites komen en vallen STICHTING WERELDVERBETERAARS exclusief en in onverdeelde eigendom toe. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STICHTING WERELDVERBETERAARS.

9.2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Websites op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, bijvoorbeeld als embedded of framed hyperlink, indien daarbij de afkomst van het materiaal en/of informatie niet duidelijk is aangegeven.

9.3. Er worden door STICHTING WERELDVERBETERAARS geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

9.4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat de Websites bestanden, informatie en andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van STICHTING WERELDVERBETERAARS en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten en octrooien.

9.5. Onder deze Donatievoorwaarden verleent STICHTING WERELDVERBETERAARS de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht om de bestanden en informatie die ter beschikking worden gesteld door middel van de Websites te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden en informatie door STICHTING WERELDVERBETERAARS aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

9.6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, informatie, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STICHTING WERELDVERBETERAARS.

9.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Algemeen

10.1. Op deze Donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden beslecht door bevoegde rechter in Midden-Nederland, onverminderd het recht van STICHTING WERELDVERBETERAARS om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

10.3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over deze Donatievoorwaarden kun je als gebruiker contact met ons opnemen via  info@supergoedvuurwerk.nl

Wijzigingen Donatievoorwaarden
STICHTING WERELDVERBETERAARS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Donatievoorwaarden. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf de Donatievoorwaarden van STICHTING WERELDVERBETERAARS te lezen. Op onze Websites staat de meest recente versie van deze Donatievoorwaarden. Als STICHTING WERELDVERBETERAARS belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengt in haar Donatievoorwaarden, dan zullen wij je als Gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 20 december 2020